Rosa diaz svorio metimas, Anekdotai ir posakiai


rosa diaz svorio metimas

Pavyzdžiui, darbotvarkės turėtų būti rengiamos glaudžiai bendradarbiaujant su visų susijusių sektorių suinteresuotosiomis šalimis ir būti pakankamai lanksčios, kad būtų galima atsižvelgti į naujus pokyčius. Kai įmanoma, mokslinių tyrimų poreikių nustatymo procese turėtų būti atsižvelgta į atitinkamų struktūrų, kaip antai Europos technologijų platformų, bendrų programavimo iniciatyvų ir Europos inovacijų partnerysčių indėlį; Pakeitimas  20 21 a konstatuojamoji dalis nauja Komisijos rosa diaz svorio metimas tekstas Padės jums prarasti riebalus 21a siekiant užtikrinti skaidrų ir efektyvų įgyvendinimo procesą, programavimo proceso pradžioje turėtų būti nustatyti kiekvieno konkretaus tikslo ir bendrosios temos daugiamečiai orientaciniai veiksmų planai ir turėtų būti siekiama, kad metinių darbo programų rengimo procesas būtų trumpas ir skaidrus.

rosa diaz svorio metimas

Komisija, rengdama ir sudarydama veiksmų planus ir darbo programas, turėtų laiku ir tinkamai įtraukti ir informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą. Norint pasiekti šį tikslą ir pagerinti žinių perdavimą, tyrėjų žmogiškojo kapitalo kūrimo veiklos, įskaitant veiklą, kuri konkrečiai skirta jaunimui ir moterims, mastą ir kokybę, šis aspektas turėtų būti įprastas bet kokios Sąjungos finansuojamos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos elementas; Pagrindimas Kitose pasaulio šalyse pasiekta geresnių rezultatų geriausių talentų pritraukimo ir išlaikymo srityje, nei Europoje.

rosa diaz svorio metimas

Jei Europa nori išlikti konkurencinga pasaulio mastu, ji turi padidinti savo patrauklumą. Dėl šios priežasties, vykdant mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, kuri remiama ES, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas žmogiškiesiems ištekliams.

rosa diaz svorio metimas

Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai; Pagrindimas Svarbu, kad tekste būtų numatytas tam tikras biudžeto lankstumas paliekant pakankamai erdvės reaguoti į ateities poreikius ir pokyčius, įskaitant vadinamuosius kompleksinius veiksmus.

Geriausia procedūra tai padaryti — priimti deleguotuosius aktus, siekiant užtikrinti demokratinę atskaitomybę ir greitą sprendimų priėmimą.